Tāranātha, Jo-naṅ-pa, b. 1575

ID:DA02995483

Alias Name

ཏཱ ར ནཱ ཐ

ཇོ་ནང་པ

Rje-btsun Tāranātha, Jo-naṅ-pa, b. 1575

Jo-naṅ Rje-btsun Tāranātha, b. 1575

Jo-nang Tāranātha

ターラナータ

Dharma-śrī, b. 1575

Chüeh-hsiang Ta-je-na-tʿe, b. 1575

Ta-je-na-tʿe, Chüeh-hsiang, b. 1575

Darenata, b. 1575

Taranatha, Jonang, b. 1575

Jetsun Taranatha, b 1575

Daluonata, b. 1575

Tā-ra-nā-tha

T'a ra n'a tha

Ta ra na tha

तारनाथ

Tāranātha

多罗那他(ターラナータ)

Search authors sharing the same name

Search Results1-20 of 52

  • 1 / 3
  • 1 / 3
Page Top