Search Results1-13 of 13

 • 偏類六書通 7巻

  古森厚孝重修

  川勝徳次郎 嘉永元 [1848] 序

  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

  Available at 1 libraries

 • 偏類六書通 7巻

  古森厚孝重修 ; 小俣蠖菴閲

  鴻寳堂 嘉永元 [1848] 序

  卷1 , 卷2 , 卷3 , 卷4 , 卷5 , 卷6 , 卷7

  Available at 1 libraries

 • 偏類六書通 7巻

  古森厚孝徳元重修 ; 小俣蠖菴先生閲

  山田茂助 嘉永元 [1848]

  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

  Available at 1 libraries

 • 偏類六書通 7巻

  古森厚孝重修 ; 小俣蠖菴閲

  川勝徳次郎 嘉永元 [1848] 序

  卷1-3 , 卷4-7

  Available at 1 libraries

 • 偏類六書通 7巻

  古森厚孝重修 ; 小俣蠖菴閲

  川勝徳次郎 嘉永元 [1848] 序

  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

  Available at 1 libraries

 • 偏類六書通 7巻(存6巻)

  古森厚孝徳元重修 ; 小俣蠖菴閲

  川勝徳次郎 嘉永1 [1848] 序

  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10

  Available at 1 libraries

 • 偏類六書通 7巻

  [(清) 閔齊伋撰] ; 古森厚孝徳元重修 ; 小俣蠖菴閲

  梶田勘助 , 辻本九兵衛 : 田中治兵衛 , 三木佐助 : 松村九兵衛 , 山中市兵衛 : 和泉屋金右衞門 嘉永紀元 [1848]

  卷1-卷3 , 卷4-卷7

  Available at 1 libraries

 • 偏類六書通 7巻

  古森厚孝徳元重修 ; 小俣蠖菴閲

  川勝徳次郎(製本) [江戸後期]

  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

  Available at 1 libraries

 • 偏類六書通 7巻

  古森厚孝徳元重修 ; 小俣蠖菴閲

  川勝徳次郎 嘉永元.9[1848]序[刊]

  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

  Available at 1 libraries

 • 偏類六書通 7卷

  古森厚孝重修

  梶田勘助 , 山中市兵衞 : 和泉屋金右衛門 , 三木佐助 : 松村九兵衞 , 辻本九兵衞 : 田中治兵衞 [明治期]

  卷1 [上] , 卷1 [下] , 卷2 [上] , 卷2 [下] , 卷3 [上] , 卷3 [下] , 卷4 , 卷5 , 卷6 , 卷7

  Available at 1 libraries

 • 偏類六書通 7巻

  古森厚孝徳元重修 ; 小俣蠖菴先生閲

  山田茂助 [江戸後期]

  序, 古字數求字, 卷1 [1] , 卷1 [2] , 卷2 [1] , 卷2 [2] , 卷3 [1] , 卷3 [2] , 卷4 , 卷5 , 卷6 , 卷7

  Available at 1 libraries

 • 偏類六書通, 7巻

  古森厚孝徳元重修 ; 小俣蠖菴先生閲

  川勝徳次郎 [江戸時代後期(18--)]

  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

  Available at 1 libraries

 • 偏類六書通 7巻

  古森厚孝 重修 ; 小俣蠖菴閲

  鴻寶堂 天保8 [1837 ] 序

  巻1 , 巻2 , 巻3 , 巻4 , 巻5 , 巻6 , 巻7 , 巻8 , 巻9 , 巻10

  Available at 1 libraries

Page Top