Search Results1-19 of  19

 • 綾部 徳子 ID: 9000253582524

  慶応義塾大学医学部内科 (1979 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 呼吸機能 (呼吸不全) (1979)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253582567

  慶応義塾大学医学部内科 (1979 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 呼吸機能 (拡散能力-2) (1979)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253582574

  慶応義塾大学医学部内科 (1979 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 呼吸機能 (拡散能力-1) (1979)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253582606

  慶応義塾大学医学部内科 (1979 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 呼吸音分析 (1979)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253585398

  慶応大内科 (1980 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 換気機能 (2) (1980)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253587636

  慶応大内科 (1980 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • ガス交換(1) (1980)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253587699

  慶応大内科 (1980 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 不均等分布(2) (1980)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253587716

  慶応大内科 (1980 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 不均等分布 (1) (1980)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253588258

  慶応義塾大学内科 (1981 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 気管支鏡・SAB (1981)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253588562

  慶応義塾大学内科 (1981 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 拡散 (1981)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253589124

  慶応義塾大学内科 (1981 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 換気力学III (1981)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253589550

  慶応義熟大学内科 (1981 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 間質性肺炎・肺線維症 (1981)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253590868

  慶応義塾大学内科 (1981 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 不均等分布 (1981)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253593017

  慶大内科 (1982 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • フローボリウムI (1982)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253593169

  慶大内科 (1982 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 呼吸不全 III (1982)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253593694

  慶大内科 (1982 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 拡散 (1982)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253593960

  慶大内科 (1982 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 不均等分布・換気力学 (1982)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253594970

  慶大内科 (1982 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 肺音・血液ガス・他 (1982)
 • 綾部 徳子 ID: 9000253595815

  慶大内科 (1982 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 末梢気道病態I (1982)
Page Top