In vitro activity of OPC-17116

Search this Article

Author(s)

Journal

 • Antimicrob Agents Chemother

  Antimicrob Agents Chemother 36, 1310-1315, 1992

Cited by:  25

 • A multicenter, double-blind, double-placebo comparative study of grepafloxacin versus ofloxacin in the treatment of skin and skin structure infections  [in Japanese]

  ARATA Jiro

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 45(7), 506-524, 1997-07-25

  Ichushi Web  References (18) Cited by (1)

 • Double-blind comparative study on grepafloxacin and ofloxacin in infectious diseases in the obstetric and gynecological field  [in Japanese]

  MATSUDA Seiji

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 45(7), 525-552, 1997-07-25

  Ichushi Web  References (24)

 • In vitro and in vivo antibacterial activity of grepafloxacin  [in Japanese]

  OHGURO Kinue , WAKEBE Hirokazu , AZUMA Atushi , MUKAI Fumie , IMADA Takuma , YONEDA Hiromitsu , OHNISHI Hisako , KURAMOTO Mika , MIYAMOTO Hisashi , OHMORI Kazunori , TAMAOKA Hisashi , KIKUCHI Mikio

  Japanese Journal of Chemotherapy 43, 74-90, 1995-07-31

  J-STAGE  Ichushi Web  References (11) Cited by (4)

 • Methods for the bioassay and high-performance liquid chromatography of grepafloxacin in body fluids  [in Japanese]

  MUKAI Fumie , OHMORI Kazunori , TAMAOKA Hisashi , KIKUCHI Mikio , AKIYAMA Hitoshi , ODOMI Masaaki

  Japanese Journal of Chemotherapy 43, 91-98, 1995-07-31

  J-STAGE  Ichushi Web  References (10) Cited by (2)

 • In vitro antimicrobial activity, penetration into sputum and therapeutic efficacy of grepafloxacin in respiratory tract infections  [in Japanese]

  WATANABE Akira , KIKUCHI Hiroaki , SHOJI Satoru , TAKAHASHI Hiroshi , TOKUE Yutaka , MOTOMIYA Masakichi , NUKIWA Toshihiro , HONDA Yoshihiro , NAKAI Yushi , NIIZUMA Kazunao , TAKIZAWA Shigeo , YANASE Kenji , NAKAMURA Mikae

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 43, 206-216, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (14)

 • Fundamental and clinical studies of grepafloxacin in respiratory infections  [in Japanese]

  SANO Yasuyuki , MIYAMOTO Yasufumi , ARAI Yasuo , KIKUCHI Norio , GOTO Mieko , GOTO Hajime , SHIMADA Kaoru

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 43, 225-232, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (7)

 • Administration method of a new quinolone antibiotic, grepafloxacin, in an animal infection model  [in Japanese]

  TOTSUKA Kyoichi , SHIBATA Yusuke , KIKUCHI Ken , HASEGAWA Hiromi , SHIMIZU Kihachiro

  Japanese Journal of Chemotherapy 43, 244-248, 1995-07-31

  J-STAGE  Ichushi Web  References (6) Cited by (1)

 • Penetration into pleural fluid and clinical evaluation of grepafloxacin for respiratory tract infections  [in Japanese]

  SHISHIDO Harumi , HAYASHI Koji , NAGAI Hideaki , MIYAKE Shuji , KAWAKAMI Kenji , KURASHIMA Atsuyuki , SATOH Koji

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 43, 259-265, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (9)

 • Basic and clinical studies on the efficacy of grepafloxacin  [in Japanese]

  SAWAE Yoshiro , OKADA Kaoru , TAKAKI Koji , SHIMONO Nobuyuki , MISUMI Hiroyasu , EGUCHI Katsuhiko , NIHO Yoshiyuki

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 43, 279-284, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (5)

 • Basic and clinical studies on the efficacy of grepafloxacin on respiratory infectious disease  [in Japanese]

  KOGA Hironobu , KOHNO Shigeru , TOMONO Kazunori , HARA Kohei , KAKU Mitsuo , ITO Naomi , WATANABE Koichi

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 43, 285-291, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (7)

 • The in vitro antibacterial activity of grepafloxacin, a new oral quinolone, and its clinical application to the treatment of respriatory infectious diseases  [in Japanese]

  NASU Masaru , YAMASAKI Tohru , GOTO Yoichiro , NAGAI Hiroyuki , IKUTA Masumi , TOKIMATSU Issei , ICHIMIYA Tomoku , HIRAMATSU Kazufumi , HIRAI Kazuhiro , KAWANO Hiroshi , TASHIRO Takayoshi , ITO Morio

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 43, 303-307, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (8) Cited by (2)

 • Clinical study on the effects of grepafloxacin on infectious enteritis and assessment of the fecal drug level and intestinal bacterial flora in a patient with infectious enteritis  [in Japanese]

  RESERACH GROUP ON GREPAFLOXACIN ON INFECTIOUS ENTERITIS , MATSUOKA Yasuo , IRIMAJIRI Shoichiro , OBANA Mitsuo , TOMIZAWA Isao , TAKIZAWA Yoshihiko , NITTA Yoshiro , SAGARA Hiroko , TSUNODA Takafumi , MURATA Misako , OHNISHI Kenji , YAMAGUCHI Tsuyoshi , MASUDA Gohta , NEGISHI Masayoshi , AJISAWA Atsushi , HOSHINO Juji , MATSUMOTO Fumio , IMAI Takeo , AMANO Fukiko , NAKAMURA Chie , MURAMOTO Akira , KANOU Hideyuki , SAKAKIBARA Kenji , YASUDA Norimasa , KIM Young-ki , HOSODA Shiro , BAMBA Tadao , YOSHIOKA Utako , TAKEWAKI Kenichi , FUSE Kenji , OGASAWARA Takeshi , SAKUMOTO Hitoshi , MIYAKOSHI Masanobu , IWASAKI Yoshiaki , AKAO Mitsuru , SAKAUE Yoshihiro , TOJO Kaneko , YAMADA Jyunko , KAWAGUCHI Yoshio , AISAKA Tadakazu , NIIMI Masanobu , TSUKIYAMA Fumiaki , MIKAMI Motoko , UEMURA Naoto , OKUNO Hirofumi , KURIMURA Osamu , MATSUO Toshiko , SAITO Makoto , MATSUBARA Yoshio , IMAGAWA Yatsuka , FUKUYAMA Masafumi

  Japanese Journal of Chemotherapy 43, 319-332, 1995-07-31

  J-STAGE  Ichushi Web  References (19) Cited by (2)

 • Fundamental and clinical studies of grepafloxacin in the urological field  [in Japanese]

  SAITO Isao , SAIKO Yasushi

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 43, 369-375, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (9)

 • Penetration of grepafloxacin in prostatic fluid and a clinical study in urinary tract infections  [in Japanese]

  SUZUKI Keizo , HORIBA Masaki , ISHIKAWA Kiyohito , NAIDE Yorio , YANAGIOKA Masanori , TANAKA Toshiyuki , KATO Shinobu , ASANO Haruyoshi , HIBI Hideo , TAKANASHI Katsuo

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 43, 376-385, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (10)

 • Basic and clinical studies of grepafloxacin in the surgical field  [in Japanese]

  KUNIMATSU Masahiko , IWAI Shigetomi , FURUHATA Hisashi , OTSUKA Kazuhide , NAKAGAWA Yoshiteru , BAE Chungduk , SATO Takeshi , KATO Komei , ARAI Naoyuki , MURANAKA Hiroshi , KASAWA Tamae , SUDA Kiyomi , TABU Mayumi , TANAKA Takashi

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 43, 424-429, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (4)

 • Basic and clinical studies on grepafloxacin in surgery  [in Japanese]

  YURA Jiro , SHINAGAWA Nagao , ISHIKAWA Shu , MASHITA Keiji , IWAI Akihiko , SHIBATA Yoshitaka , HORI Keiichi

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 43, 438-442, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (5)

 • Excretion into bile and gallbladder tissue of a new quinolone antimicrobial drug, grepafloxacin, and its clinical efficacy on surgical infections  [in Japanese]

  TANIMURA Hiroshi , UCHIYAMA Kazuhisa , KASHIWAGI Hideo , DOUNISHI Hironori , SAKAGUCHI Satoshi

  Chemotherapy 43, 443-453, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (19) Cited by (2)

 • Clinicl evaluation of a quinolone antimicrobial drug, grepafloxacin, for oral use in surgical infections  [in Japanese]

  SHINAGAWA Nagao , IWAI Akihiko , SHIBATA Yoshitaka , HORI Keiichi , SAWADA Yasuo , OKUBO Hisashi , TAKAHASHI Tsuyoshi , HASHIMOTO Ikuo , NAKAMURA Takashi , HIRAYAMA Takashi , ISHIBIKI Kyuya , FURUKAWA Toshiharu , TANAKA Takashi , KUNIMATSU Masahiko , IWAI Shigetomi , KATO Komei , ZHANG Yuan-Chun , NAKAGAWA Yoshihide , KAZAWA Tamae , TABU Mayumi , SUMIYAMA Yoshinobu , KUSACHI Shinya , ARIMA Yoichi , AOYAGI Takeshi , NAKAYOSHI Akio , KIMURA Kazuo , SAKURAI Osamu , NOHGA Katsuhiko , SHIMIZU Takeaki , SATO Osamu , OZAWA Kazue , MORIMOTO Taisuke , KINOSHITA Hiroaki , MORIMOTO Ken , NAKATANI Shuichi , KUBO Shoji , FUJIMOTO Mikio , TANIMURA Hiroshi , KASHIWAGI Hideo , UCHIYAMA Kazuhisa , DOUNISHI Hironori , SAKAGUCHI Satoshi , YAMAMOTO Hiroshi , SHIMURA Hidehiko

  Japanese Journal of Chemotherapy 43, 454-467, 1995-07-31

  J-STAGE  Ichushi Web  References (13)

 • Skin pentetration of grepafloxacin and its clinical use in the treatment of skin and skin struture infections  [in Japanese]

  ARATA Jiro , MATSUURA Yoshiko , AKIYAMA Hisanori , OGAWARA Akira , KOIZUMI Hiroko , ISHIBASHI Yasumasa , IOZUMI Ken , TAMAKI Takeshi , NAKAMURA Koichiro , TAKEHARA Kazuhiko , TAKAHASHI Hisashi , WATANABE Shin-ichi , OHNISHI Takamitsu , NIIMURA Michihito , KAMIDE Ryoichi , YAGINUMA Taketoshi , SAWADA Shunichi , YOKOI Kiyoshi , NOMURA Nakao , URUSHIBATA Osamu , MAKINO Sagae , SAITO Ryuzo , HARADA Shotaro , NAKANISHI Hiroshi , KOMINE Mayumi , ABE Masanori , TOMIZAWA Takanori , YAMADA Kouji , WATABE Yoshihiro , MORI Shunji , NANBA Tadashi , HORIGUCHI Yuji , TACHIBANA Takao , TANAKA Toshihiro , FURUKAWA Fukumi , DANNO Kiichiro , IKAI Koichi , IMAMURA Sadao , OKUDA Yoshiharu , YASUNO Hirokazu , ASADA Yasuo , HORIO Takeshi , NISHIJIMA Setsuko , ISEI Taiki , KUROKAWA Ichiro , UOI Miyuki , URANO Yoshio , SASAKI Shiro , KANNO Yoshiyuki , ARASE Seiji , KODAMA Hajime , IKEDA Masami , HORI Yoshiaki , NAKAYAMA Juichiro , YASUMOTO Shinichiro , NAGAE Shonosuke , TASHIRO Masaaki , SETOYAMA Mitsuru , HAMADA Tetsu , KANZAKI Tamotsu

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 43, 468-480, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (20) Cited by (1)

 • Penetration inte genital tcisues and clinical study of grepafloxacin in obstetric and gynecological infections  [in Japanese]

  MATSUDA Seiji , OH Kinki , ANDO Saburo , KAWAMATA Chizuko , TAKEDA Yoshihiko , IGUCHI Tomiko , ANDO Kazuto , KUDO Miki , CHO Nankun , NOTAKE Yukimasa , MIYAGAWA Zenjiro , KUNII Katsuaki , TAMAYA Teruhiko , ITO Kunihiko , MIKAMO Hiroshige , IZUMI Koji , YAMADA Yoshitaka , OKADA Hiroji , YASUDA Jinsuke , YAMAMOTO Takao , OGITA Yukio , IMANAKA Motoharu

  Japanese Journal of Chemotherapy 43, 481-494, 1995-07-31

  J-STAGE  Ichushi Web  References (11) Cited by (3)

 • Basic and clinical studies of grepafloxacin in infectious diseases in the otolaryngological field  [in Japanese]

  ONISHI Shinjiro , SOH Nagahiro , ITO Yoriko

  Japanese Journal of Chemotherapy 43, 495-499, 1995-07-31

  J-STAGE  Ichushi Web  References (4)

 • Basic and clinical studies on grepafloxacin in otorhinolaryngology  [in Japanese]

  OHYAMA Masaru , FURUTA Shigeru , MATSUZAKI Tsutomu , MIYAZAKI Yasuhiro , HARAGUCHI Kaneaki , SAKAMOTO Kunihiko , BABAZONO Makiko , TOKUSHGE Eiichiroh , HUKAMI Kouzoh , UCHIZONO Akihiro

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 43, 513-518, 1995-07-31

  Ichushi Web  References (6)

 • Comparative grepafloxacin dose-finding study in the treatment of chronic respiratory tract infection  [in Japanese]

  KOBAYASHI Hiroyuki , TAKEDA Hiroaki , SAKAYORI Susumu , SAITO Akira , NAKAYAMA Ichiro , TOMIZAWA Masumi , HIRAGA Yohmei , OHMICHI Mitsuhide , KATAOKA Kenji , TAMURA Masashi , OBARA Kazuo , KONISHI Kazuki , KOBAYASHI Hitoshi , WATANABE Akira , TAKIZAWA Shigeo , NAKAMURA Mikae , SHIMADA Kaoru , SANO Yasuyuki , MIYAMOTO Yasufumi , KIKUCHI Norio , SAKAI Osamu , SHIBA Koya , TANIMOTO Shinichi , NAKATA Koichiro , NAKATANI Tatsuo , SHISHIDO Harumi , NAGAI Hideaki , SHIMADA Jingoro , HORI Seiji , MATSUMOTO Fumio , IMAI Takeo , ODAGIRI Shigeki , TAKAHASHI Hiroshi , TAKAHASHI Kenichi , HIRAI Yoshihiro , SYOJI Akira , SAKUMA Takashi , OKUBO Takao , IKEDA Hirotada , ARADAWA Masaaki , WADA Koichi , IWATA Fumihide , AOKI Nobuki , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , YOSHIMI Teruya , SATO Atsuhiko , CHIDA Kingo , SUDA Takafumi , YOSHITOMI Atsushi , YAGI Takeshi , TAKEUCHI Toshihiko , HANAKI Hidekazu , YAMADA Yasuo , NARITA Nobuhiro , SAWAKI Masayoshi , MIDASA Keiichi , MIKI Fumio , SOJIMA Rinzo , OKIMOTO Niro , NIKI Yoshihito , MATSUSHIMA Toshiharu , KIMURA Makoto , YAMAKIDO Michio , HASEGAWA Kenji , OIZUMI Kotaro , ICHIKAWA Yoichiro , TOKUNAGA Naoto , ARAKI Takeshi , FUJINO Kazuma , HARA Kohei , KOHNO Shigeru , KAKU Mitsuo , KOGA Hironobu , ITO Naomi , MATSUMOTO Keizo , TAKASUGI Masakazu , WATANABE Hiroshi , NASU Masaru , GOTO Yoichiro , YAMASAKI Tohru , GOTO Jun , KITAGAWA Kazuo , SAITO Atsushi , IRABU Yuei , NAKASHIMA Mitsuyoshi , DEGUCHI Koichi

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 45(6), 425-441, 1997-06-25

  Ichushi Web  References (13) Cited by (2)

 • Double-blind study on grepafloxacin in pneumonia  [in Japanese]

  KOBAYASHI Hiroyuki , TAKEDA Hiroaki , SAKAYORI Susumu , SAITO Akira , TOMIZAWA Masumi , HIRAGA Yohmei , OHMICHI Mitsuhide , TAKEBE Kazuo , MATSUKAWA Masakatsu , NAKAHATA Hisashi , OSONOI Takeshi , SAITO Miyoko , TAMURA Masashi , KONISHI Kazuki , OBARA Kazuo , YOSHIDA Masami , MOHRI Takashi , TAKEUCHI Kenichi , YOSHIDA Taiji , KOWATA Teruo , TANIFUJI Yukio , SHIRATO Kunio , TANNO Yasuo , HAYASHI Masato , SATO Koichi , TAKAHASHI Makoto , KUDO Kunio , ISHII Munehiko , SUGIYAMA Masaharu , ONO Yasuo , SHINDO Yuriko , HASHIGUCHI Ryoichi , YOSHINAGA Kaoru , WADA Tokuo , MATOBA Naoya , TOMINAGA Tadahiro , WATANABE Akira , NUKIWA Toshihiro , BABA Kenji , TOKUE Yutaka , NAKAI Hiroyuki , HONDA Yoshihiro , SATO Kazuo , NIIZUMA Kazunao , TAKIZAWA Shigeo , NAKAMURA Mikae , SAKAMOTO Masahiro , KATSU Masataka , OISHI Akira , SHIMADA Kaoru , KIKUCHI Norio , SAKAI Osamu , SHIBA Koya , TANIMOTO Shinichi , SAITO Atsushi , NAKATA Koichiro , NAKATANI Tatsuo , KUDO Koichiro , HORIUCHI Tadashi , SHISHIDO Harumi , NAGANO Hiroshi , TADA Hiroshi , CHYONABAYASHI Naohiko , NOGUCHI Hideyo , TANAKA Kazumasa , OTSUKA Hidehiko , MATSUMOTO Fumio , IMAI Takeo , OKUBO Takao , IKEDA Hirotada , MATSUMOTO Hiroshi , KANEKO Tamotsu , TANI Kenji , ARAKAWA Masaaki , WADA Koichi , IWATA Fumihide , HOSHINO Shigeyuki , TSUKADA Kiroki , KAWASHIMA Takashi , AOKI Nobuki , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , TAKEDA Hajimu , IZUMI Saburo , YOSHIMI Teruya , SATO Atuhiko , IWATA Masatoshi , TAKEUCHI Toshihiko , HANAKI Hidekazu , TAKEYAMA Shinji , KAWAKAMI Makoto , SHIMOKATA Kaoru , OGASAWARA Tomohiko , MOGI Hitoshi , SAKAI Shuzo , MINAMI Hironobu , SENDA Kazuyoshi , YAMAMOTO Masashi , NAGATAKE Masaaki , SUZUKI Shiro , TAGUCHI Osamu , IBATA Hidenori , SUMIDA Yasuhiro , MIKI Fumio , YANO Saburo , NAKAGAWA Masaru , SOEJIMA Rinzo , OKIMOTO Niro , NIKI Yoshihito , MATSUSHIMA Toshiharu , KIMURA Makoto , YAMAKIDO Michio , HASEGAWA Kenji , EGAWA Hiroya , YANAGIDA Jitsuro , WATANABE Kenichiro , ISHIBASHI Nobuzo , KURIMURA Osamu , NAKANO Kikuo , TAKEDA Koji , YOSHIDA Minoru , ARITOMI Takamichi , OIZUMI Kotaro , ICHIKAWA Yoichiro , TOKUNAGA Naoto , TANAKA Fumio , KAWAHARA Masao , SAISHO Masazumi , SHIGEMATSU Hiromichi , KAWAGUCHI Shinzo , FUKUDA Kenji , KATAOKA Hirofumi , MITSUTAKE Yoshiyuki , ISHIBASHI Tsuneo , TAKAMOTO Masashiro , KITAHARA Yoshinari , HARA Kohei , KOHNO Shigeru , KAKU Mitsuo , KOGA Hironobu , ITO Naomi , WATANABE Kiochi , KUSANO Shiro , SAKITO Osamu , MATSUMOTO Keizo , TAKASUGI Masakazu , NASU Masaru , GOTO Yoichiro , YAMASAKI Tohru , GOTO Jun , KITAGAWA Kazuo , SAITO Atsushi , FUKUHARA Hiroshi , INADOME Jun , NAKASHIMA Mitsuyoshi , DEGUCHI Koichi

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 45(6), 442-462, 1997-06-25

  Ichushi Web  References (15)

 • Double-blind study on grepafloxacin in chronic respiratory tract infection  [in Japanese]

  KOBAYASHI Hiroyuki , TAKEDA Hiroaki , SAKAYORI Susumu , KAWAKAMI Yoshikazu , YAMAGUCHI Etsuro , SAITO Akira , TOMIZAWA Masumi , HIRAGA Yohmei , SHIRATO Kunio , TANNO Yasuo , WATANABE Akira , NUKIWA Toshihiro , BABA Kenji , TOKUE Yutaka , YAEGASHI Masahiro , NAKAI Hiroyuki , HONDA Yoshihiro , NIIZUMA Kazunao , TAKIZAWA Shigeo , SAKAMOTO Masahiro , KURIYAMA Takayuki , TATSUMI Koichiro , KATSU Masataka , OHISHI Akira , SHIMADA Kaoru , SANO Yasuyuki , MIYAMOTO Yasufumi , ARAI Yasuo , TANIMOTO Hiroichi , KOMATSUZAKI Katsumi , MORI Takeshi , KUDO Koichiro , HORUCHI Tadashi , SHISHIDO Harumi , WATANABE Hisashi , NAGANO Hiroshi , TADA Hiroshi , CHYONABAYASHI Naohiko , IRIMAJIRI Shoichiro , OBANA Mitsuo , NOGUCHI Hideyo , TANAKA Kazumasa , AKISAWA Takanori , OTSUKA Hidehiko , MATSUMOTO Fumio , IMAI Takeo , ODAGIRI Shigeki , SUZUKI Kaneo , TAKAHASHI Hiroshi , TAKAHASHI Kenichi , YOSHIIKE Yasuhiro , OGURA Takashi , HIRAI Yoshihiro , OKUBO Takao , KANEKO Tamotsu , TANI Kenji , ARAKAWA Masaaki , WADA Koichi , HOSHINO Shigeyuki , TSUDADA Hiroki , AOKI Nobuki , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , IZUMI Saburo , YOSHIMI Teruya , SATO Atsuhiko , CHIDA Kingo , SUDA Takafumi , TAMURA Ryoji , YOSHITOMI Atsushi , SUGANUMA Hideki , SHIMOKATA Kaoru , YAMAOTO Masashi , YAMORI Sadaaki , SHIBAGAKI Tomohisa , SATO Motohiko , YAMAMOTO Tomoko , SUZUKI Shiro , TAGUCHI Osamu , IBATA Hidenori , NARITA Nobuhiro , SAWAKI Masayoshi , MIKASA Keiichi , MIKI Fumio , YANO Saburo , NAKAGAWA Masaru , TSUBURA Eiro , MASUNO Fumiya , SASAKI Takao , MATSUMOTO Yukio , SOEJIMA Rinzo , OKIMOTO Niro , NIKI Yoshihito , YAMAKIDO Michio , HASEGAWA Kenji , KURIMURA Osamu , NAKANO Kikuo , TOMINAGA Naoko , OGURA Tsuyoshi , ASADA Kanji , AZUMA Masahiko , YAMAOTO Akihiko , HIWADA Kunio , KOHNO Nobuki , INOUE Giichi , YOSHIDA Minoru , ARITOMI Takamichi , OIZUMI Kotaro , ICHIKAWA Yoichiro , TOKUNAGA Naoto , KAWAHARA Masao , SAISHO Masazumi , SHIGEMATSU Hiromichi , ISHIBASHI Tsuneo , TAKAMOTO Masahiro , KITAHARA Yoshinari , HARA Kohei , KOHNO Mitsuo , KAKU Mitsuo , KOGA Hironobu , ITO Naomi , WATANABE Koichi , MATSUMOTO Keizo , TAKASUGI Masakazu , UTSUNOMIYA Yoshiaki , WATANABE Hiroshi , OMORI Akemi , TANAKA Hirofumi , TAKAHASHI Hidehiko , NASU Masaru , GOTO Yoichiro , YAMASAKI Tohru , GOTO Jun , KITAGAWA Kazuo , SHIMA Kiyoshi , TAKENAKA Shinobu , SAITO Atsushi , FUKUHARA Hiroshi , INADOME Jun , NAKASHIMA Mitsuyoshi , DEGUCHI Koichi

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 45(6), 463-483, 1997-06-25

  Ichushi Web  References (16)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10005465903
 • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
  AA00542574
 • Article Type
  Journal Article
 • Data Source
  CJPref 
Page Top