საქართველოს ისტორიის წყაროები

著者

書誌事項

საქართველოს ისტორიის წყაროები

"მეცნიერება"

タイトル読み

Sakʿartʿvelos istoriis cqaroebi

この図書・雑誌をさがす

関連文献: 28件中  1-20を表示

 • 1 / 2
 • Cʿxorebay mepʿet-mepʿisa Davitʿisa

  tʿekʿsti gamosacʿemad moamzada, gamokvleva, lekʿsikoni da sażieblebi daurtʿo Mzekʿala Šaniżem

  Mecʿniereba 1992 ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები 9 , საქართველოს ისტორიის წყაროები 62

  所蔵館1館

 • Sami sparsuli cqaro XVI saukunis Sakʿartʿvelos šesaxeb

  sparsulidan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Nana Gelašvilma

  "Mecʿniereba" 1990 საქართველოს ისტორიის წყაროები 64 , საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 25

  所蔵館1館

 • Kʿronograpʿiuli istoria

  Mxitʿr Airivanecʿi ; żveli somxuridan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Liana Davlianiże-Tatišvilma

  "Mecʿniereba" 1990 საქართველოს ისტორიის წყაროები 57 , საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 24

  所蔵館1館

 • Ričʿard Uilbrahamis mogzanroba Sakʿartʿveloši

  inglisuridan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Nana Melażem

  Mecʿnieveba 1990 საქართველოს ისტორიის წყაროები 65 , საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 26

  所蔵館1館

 • Cʿxorebay da ucqebay Bagratoniantʿa

  Sumbat Davitʿis-że ; tekʿsti gamosacʿemad moamzada, gamokvleva, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Goneli Araxamiam

  Mecʿniereba" 1990 ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები 8 , საქართველოს ისტორიის წყაროები 61

  所蔵館1館

 • Atenis sioni

  gamosacʿemad moamzades, gamokvleva da sażieblebi daurtʿes Guram Abramišvilma da Zaza Alekʿsiżem

  Mecʿniereba 1989 ეპიგრაფიკული ძეგლები და ხელნაწერთა მინაწერები 8 . Kʿartʿuli carcerebis korpusi ; 3 . Pʿreskuli carcerebi ; 1 , საქართველოს ისტორიის წყაროები 55

  所蔵館1館

 • Kʿartʿuli epistoluri cqaroebi XV s.-1762 c.

  šeadgina, gamosacʿemad moamzada, gamokvleva da šenišnebi daurtʿo Mamisa Berżnišvilma

  Mecʿniereba 1989 საქართველოს ისტორიის წყაროები 58 , Kʿartʿuli epistolaruli cqaroebis korpusi 1

  所蔵館1館

 • Mepʿoba Irakli Meorisa

  Oman Xerxeuliże ; tekʿsti gamosacʿemad moamzada, gamokvleva, lekʿsikoni da sażiebeli daurtʿo Lela Mikʿiašvilma

  Mecʿniereba 1989 ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები 7 , საქართველოს ისტორიის წყაროები 54

  所蔵館1館

 • Istoria Tʿemur-Lengisa da mis štʿamomavlebisa

  Tʿovma Mecopʿcʿi ; żveli somxuridan tʿargmna, šesavali da komentarebi daurtʿo Karlo Kucʿiam

  "Mecʿniereba" 1987 საქართველოს ისტორიის წყაროები 47 , საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 21

  所蔵館1館

 • Tʿurkʿetʿ-sparsetʿis omi da kʿristiani kʿartʿvelebi, 1557-1581

  italiuridan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Eldar Mamistʿvališvilma

  Mecʿniereba 1987 საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 19 , საქართველოს ისტორიის წყაროები 45

  所蔵館1館

 • Kʿartʿl-kaxetʿis aġcera

  Ioane Bagrationi ; tekʿsti gamosacʿemad moamzades, gamokvleva da sażieblebi daurtʿes Tʿina Enukʿiżem da Guram Bedošvilma

  Mecʿniereba 1986 ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები 5 , საქართველოს ისტორიის წყაროები 41

  所蔵館1館

 • Movses Kalankatuacʿi alvantʿa kʿveqnis istoria

  żveli somxuridan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi danrtʿo Liana Davlianiże-Tatišvilma

  "Mecʿniereba" 1985 საქართველოს ისტორიის წყაროები 37 , საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 18

  所蔵館1館

 • De Grai de Pʿuas cʿnobebi Sakʿartʿvelos šesaxeb

  pʿrangnlidan tʿrgmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Jumber Obišelma

  Mecʿnieveba 1985 საქართველოს ისტორიის წყაროები 38 , საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 17

  所蔵館1館

 • Kʿartʿuli istoriuli sabutʿebi IX-XIII ss.

  šeadgines da gamosacʿemad moamzades Tʿ. Enukʿiżem, V. Silogavam, N. Šošiašvilma

  "Mecʿniereba" 1984 Kʿartʿuli istoriuli sabutʿebis korpusi 1 , საქართველოს ისტორიის წყაროები 30

  所蔵館3館

 • Axali istoria

  tekʿsti gamosacʿemad moamzada, gamokvlego da sażieblebi daurtʿo Lela Mikiašvilma

  Mecʿniereba 1983 საქართველოს ისტორიის წყაროები 33 , ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები 4

  所蔵館2館

 • Osmaluri dokumenturi cqaroebi anakliisa da rnxis cʿixeebis šesaxeb, XVII-XVIII ss.

  tʿurkʿuli tekʿsti kʿartʿuli tʿargmanitʿ, šasavlitʿ, terminologiuri lekʿsikonitʿ, pʿakʿsimileebitʿa da sażieblebitʿ gamosacʿemad moamzada Nodar Šengeliam

  Mecʿniereba 1982 საქართველოს ისტორიის წყაროები 32 , საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 16

  所蔵館2館

 • XV saukunis italiel mogzaurtʿa cʿnobebi Sakʿartʿvelosa šesaxeb

  italiuridan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Eldar Mamistʿvališvilma

  "Mecʿniereba" 1981 საქართველოს ისტორიის წყაროები 26 , საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 14

  所蔵館2館

 • K. Koxisa da M. Spenseris cʿnobebi Sakʿartʿvelosa da Kavkasiis šesaxeb

  germanulidan tʿargmna, šesavali da komentarebi daurtʿo Londa Mamacʿašvilma

  "Mecʿniereba" 1981 საქართველოს ისტორიის წყაროები 23 , საქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 12

  所蔵館1館

 • Надписи Западной Грузии (IX-XIII вв.)

  Валерий Ивлианович Силогава

  Мецниереба 1980 ეპიგრაფიკული ძეგლები და ხელნაწერთა მინაწერები 5. Kʿartʿuli... ; 2 , საქართველოს ისტორიის წყაროები 20

  所蔵館1館

 • Aġmosavletʿ da samxretʿ sakʿartʿvelo, V-X ss.

  šeadgina da gamosacʿemad moamzada N. Šošiašvilma

  Mecʿniereba 1980 ეპიგრაფიკული ძეგლები და ხელნაწერთა მინაწერები 4 . Kʿartʿuli carcerebis korpusi ; 1 , საქართველოს ისტორიის წყაროები 19

  所蔵館2館

 • 1 / 2

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA18194578
 • 出版国コード
  gs
 • タイトル言語コード
  geo
 • 本文言語コード
  und
 • 出版地
  თბილისი
ページトップへ