काव्यमाला

著者

書誌事項

काव्यमाला

तुकाराम जावजी, निर्णयसागर

タイトル別名

Kâvyamâlâ

काव्य माला

タイトル読み

काव्य माला

Kāvyamālā

この図書・雑誌をさがす

注記

PUB: Bombay : "Nirnaya-sagar" Press

PUB: मुम्बय्यां : पाण्डुरङ्ग जावजी

Publisher's name changed from "Tukārāma Jāvajī " to "Paṅḍuraṅg Jāvajī"

Publisher varies

関連文献: 180件中  1-20を表示

 • नाट्यशास्त्रम्

  भरतमुनिविरचितं ; दुर्गाप्रसादात्मजेन केदारनाथसाहित्यभूषणेन संपादितम्

  सत्यभामाबाई पाण्डुरङ्ग, निर्णयसागरयन्त्रालय 1943 2. संस्करणं काव्यमाला 42

  所蔵館1館

 • श्रीमदप्पयदीक्षितप्रणीता चित्रमीमांसा : पण्डितराजजगन्नाथविरचितं चित्रमीमांसाखण्डनं च

  जयपुरमहाराजाश्रितमहामहोपाध्यायपण्डितदुर्गाप्रसाददारककेदारनाथकृपाङ्गीकृतशोधनकर्मणा शिवदत्तशर्मणा, काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परब इत्येताभ्यां च संशोधिता

  सत्यभामाबाई पाण्डुरङ्ग 1941 4. आवृत्तिः काव्यमाला 38

  所蔵館1館

 • श्रीमदप्पयदीक्षितप्रणीतं वृत्तिवार्तिकम्

  जयपुरमहाराजाश्रितेन महामहोपाध्यायपण्डितदुर्गाप्रसाददारककेदारनाथकृपाङ्गीकृतशोधनकर्मणा शिवदत्तशर्मणा, मुम्बापुरवासिपरबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशीनाथशर्मणा च पूर्वसंशोधितस्यास्य

  सत्यभामाबाई पाण्डुरङ्ग 1940 3. संस्करणम् / नारायण राम आचार्य काव्यमाला 36

  所蔵館2館

 • रसगङ्गाधरः

  श्रीजगन्नाथपण्डितराजविरचितो ; नागेशभट्टकृतटीकया सहितो

  निर्णयसागर 1939 5. संस्करणम् काव्यमाला 12

  所蔵館1館

 • श्रीकाञ्चनाचार्यविरचितो धनंजयविजयः

  जयपुरमहाराजाश्रितमहामहोपाध्यायपण्डितदुर्गाप्रसाददारककेदारनाथकृपाङ्गीकृतशोधनकर्मणा शिवदत्तशर्मणा, मुम्बापुरवासिपरबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशीनाथशर्मणा च संशोधितः

  पाण्डुरङ्ग जावजी 1939 3. संस्करणम् काव्यमाला 54

  所蔵館1館

 • The Chhandas śāstra

  Piñgalanāga ; with the commentary Mṛitasañjīvanī by Halāyudha Bhaṭṭa ; with the Chhandonirukti by Samīkṣāchakravartī Madhusūdana Vidyāvāchaspati ; edited by Paṇḍit Kedāranāth ; revised with notes by Vidyālañkār Anant Yajneśvar Śāstrī Dhupkar

  Pāndurang Jāwajī, proprietor of the 'Nirṇaya Sāgara' press 1938 3rd ed काव्यमाला 91

  所蔵館1館

 • तिलकमञ्जरी

  धनपालविरचिता ; पण्डितभवदत्तशास्त्रिणा, परबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशिनाथशर्मणा च संशोधिता

  पाण्डुरङ्ग जावजी 1938 2. आवृत्तिः काव्यमाला 85

  所蔵館2館

 • श्रीमहादेवकविविरचितं अद्भुतदर्पणम्

  महामहोपाध्यायपण्डितशिवदत्तशर्मतनूजपण्डितभवदत्तशास्त्रिणा, मुम्बापुरवासिपरबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशिनाथशर्मणा च संशोधितम्

  पाण्डुरङ्ग जावजी इत्येतैः, स्वीये निर्णयसागराख्यमुद्रणयन्त्रालये मुद्रापयित्वा प्रकाश्यं नीता 1938 2. आवृत्तिः काव्यमाला 55

  所蔵館1館

 • श्रीरामभद्रदीक्षितविरचितं शृङ्गारतिलकम्

  जयपुरनिवासिसाहित्योपाध्यायपण्डितकेदारनाथशर्मणा संशोधितम्

  पाण्डुरङ्ग जावजी 1938 3. आवृत्तिः काव्यमाला 44

  所蔵館1館

 • Chandaḥśāstram

  Śrīpiṅgalanāga viracitaṃ ; Śrīdurgāprasādatanayena, Kedāranāthena saṃśodhitam ; Śrīhalāyudhabhaṭṭa viracitayā, Rajapaṇḍita śri Madhusūdanavidyāvācaspati racita

  Pāṇḍuraṅga Javalī 1938 3. saṃskaraṇam काव्यमाला 91

  所蔵館1館

 • विदग्धमाधवम् : सटीकम्

  रूपगोस्वामिप्रणीतं ; पण्डितभवदत्तशास्त्रिणा, परबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशीनाथशर्मणा च संशोधितम्

  निर्णयसागराख्यमुद्रणालये 1937 2. आवृत्ति काव्यमाला 81

  所蔵館2館

 • श्रीमुरारिकविरचितम् अनर्घराघवम् : रुचिपत्युपाध्यायकृतया टीकया समेतम्

  पण्डितदुर्गाप्रसादशर्मणा, पणशीकरोपाह्वलक्ष्मणशर्मात्मजेन वासुदेवशर्मणा च संशोधितम्

  पाण्डुरङ्ग जावजी 1937 5. आवृत्तिः काव्यमाला 5

  所蔵館5館

 • समरपुंगवदीक्षितविरचितो यात्राप्रबन्धः

  केदारनाथेन संशोधितः

  निर्णयसागराख्यमुद्रणालयः 1936 2. आवृत्तिः काव्यमाला 90

  所蔵館4館

 • नेमिनिर्वणाम्

  वाग्भटविरचितं ; शिवदत्तशर्मणा, पाण्डुरङ्गात्मजकाशीनाथशर्मणा च संशोधितम्

  पाण्डुरङ्ग जावजी 1936 2. आवृत्तिः काव्यमाला 56

  所蔵館3館

 • श्रीमाधवभट्टप्रणीतं सुभद्राहरणम्

  जयपुरमहाराजाश्रीतेन पण्डितव्रजलालसूनुना महामहोपाध्यायपण्डितदुर्गाप्रसादेन, मुम्बापुरवासिना परबोपाह्वपाण्दुरङ्गात्मजकाशीनाथशर्मणा च संशोधितम्

  निर्णयसागराख्यमुद्रणालये 1936 3. आवृत्तिः काव्यमाला 9

  所蔵館5館

 • श्रीहरिहरोपाध्यायनिर्मितं भर्तृहरिनिर्वेदम्

  जयपुरमहाराजाश्रितेन पण्डितव्रजलालसूनुना महामहोपाध्यायपण्डितदुर्गाप्रसादेन, मुम्बापुरवासिपरबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशीनाथशर्मणा, पणशीकरोपाह्वलक्ष्मणशर्मात्मजवासुदेवशर्मणा च संशोधितम्

  पाण्डुरङ्ग जावजी 1936 4. संस्करणम् काव्यमाला 29

  所蔵館6館

 • श्रीप्रवरसेनविरचितं सेतुबन्धम् : श्रीरामदासभूपतिप्रणीतया टीकया समेतम्

  शिवदत्तशर्मणा, मुम्बापुरवासिपरबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मज काशीनाथशर्मणा, पणशीकरोपाह्वलक्षमणशर्मात्मजवासुदेवझर्मणा च संशोधितम्

  पाण्डुरङ्ग जावजी इत्येतैः 1935 2. अवृत्तिः काव्यमाला 47

  所蔵館3館

 • श्रीमद्गोकुलनाथोपाध्यायकृतं अमृतोदयम्

  जयपुरमहाराजाश्रितमहामहोपाध्यायपण्डितशिवदत्तशर्मणा, मुम्बापुरवासिपरबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशीनाथशर्मणा, पणशीकरोपाह्वलक्ष्मणात्मजवासुदेवशर्मणा च संशोधितम्

  पाण्डुरङ्ग जावजी इत्येतैः स्वीये निर्णयसागराख्ययन्त्रालये मुद्रापयित्वा प्रकाशितम् 1935 2. आवृत्तिः काव्यमाला 59

  所蔵館2館

 • श्रीसुभटकविप्रणीतं दूताङ्गदम्

  जयपुरमहाराजाश्रितेन पण्डितव्रजलालसूनुना महामहोपाध्यायपण्डितदुर्गाप्रसादेन, मुम्बापुरवासिपरबोपाह्वपाण्डुरङ्गात्मजकाशीनाथशर्मणा, पणशीकरोपाह्वलक्ष्मणशर्मात्मजवासुदेवशर्मणा च संशोधितम्

  पाण्डुरङ्ग जावजी 1935 5. संस्करणम् काव्यमाला 28

  所蔵館3館

 • Dhvanyāloka of Ānandavardhanāchāryā : with the commentary of Abhinavaguptāchārya

  edited by Mahādhyāya Paṇḍit Durgāprasāda and KāŚīnath Pāṇdurang Parab ; revised by Wāsudev Laxmaṇ Śāstriī Paṇśikar

  Pāndurang jāwajī 1935 4th ed. काव्यमाला 25

  所蔵館1館

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA25618470
 • 出版国コード
  ii
 • タイトル言語コード
  san
 • 本文言語コード
  und
 • 出版地
  मुम्बय्यां [मुम्बई]
ページトップへ