श्रीमद्भगवद्गीता : वेदव्यासप्रणीतमहाभारतान्तर्गता : श्रीमद्धनुमद्विरचितपैशाचभाष्यसहिता

著者

書誌事項

श्रीमद्भगवद्गीता : वेदव्यासप्रणीतमहाभारतान्तर्गता : श्रीमद्धनुमद्विरचितपैशाचभाष्यसहिता

एत्पुस्तकम् "काशीनाथशास्त्री आगाशे" इत्यतः [i.e. इत्येतैः], तथा "बाबाशास्त्री फडके" इत्येतैश्च संशोधितम्

(आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावलिः, ग्रन्थाङ्कः 44)

आनन्दाश्रममुद्रणालये, 1933

2. आवृत्तिः

タイトル読み

श्रीमद् भगवद् गीता : वेद व्यास प्रणीत महाभारत अन्तर् गता : श्रीमद् हनुमद् विरचित पैशाच भाष्य सहिता

Śrīmadbhagavadgītā : Vedavyāsapraṇītamahābhāratāntargatā : Śrīmaddhanumadviracitapaiśācabhāṣyasahitā

統一タイトル

Bhagavadgītā

大学図書館所蔵 件 / 10

この図書・雑誌をさがす

注記

In Sanskrit

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ