தற்காலத் தமிழ் மரபுத்தொடர் அகராதி : தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம்

Author(s)

Bibliographic Information

தற்காலத் தமிழ் மரபுத்தொடர் அகராதி : தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம்

Mozhi, 1997

1st ed

Other Title

Dictionary of Idioms and Phrases in Contemporary Tamil : Tamil-Tamil-English

Title Transcription

Tar̲kālat Tamil̲ Maraputtoṭar Akarāti : Tamil̲-Tamil̲-Aṅkilam

Available at  / 1 libraries

Search this Book/Journal

Note

English and Tamil

Other title from t.p. verso

Summary: Dictionary of idioms and phrases in contemporary Tamil; Tamil-Tamil-English

Details

Page Top