វចនានុក្រម​​ អង់គ្លស-ខ្មែរ Dictionary English-Cambodian

著者

    • Sukhasobhano, Bhikkhu

書誌事項

វចនានុក្រម​​ អង់គ្លស-ខ្មែរ = Dictionary English-Cambodian

ដោយ ភិក្ខុសទ្ធាពុទ្ធិចរិយាវង្ស ព្រាប_សុខ (សុខសោភនោ) = by Bhikkhu Preap-Sok (Sokkhasobhano)

[s.n.], 1957

បោះពុម្ពលើកទី 1

タイトル別名

Vacanānukram qṅglas-khmae

Vʹaʹcʹaʹnʹānʹukrʹaʹm ʿʹánglʹes-Khmʹaer

タイトル読み

វចនានុក្រម​​ អង់គ្លស-ខ្មែរ

Vacanānukram Qáṅgles-Khmaer

大学図書館所蔵 件 / 5

この図書・雑誌をさがす

注記

Khmer and English

詳細情報

ページトップへ