វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត

著者

    • Huat Tat (Suvaṇṇavajirappañño), Braḥ Sākyavaṅs

書誌事項

វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត

ព្រះ សាក្យវង្ស (សុវណ្ណវជិរប្បាញ្ញោ) H. Tat

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ, 1999

  • បុព្វភាគ

タイトル別名

Grammaire sanscrite

タイトル読み

វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹត

Veyyākaraṇ̊ saṃskrẏt

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Title on added t.p.: Grammaire Sancrite / par le Vénérable Préah Sakyavong (Suvannavajirappanno) H. Tath

In Khmer and Sanskrit

Reprint of 2nd ed. published in 1956

បុព្វភាគ. អក្សរវិធី សន្ធិវិធីនាមវិធី សវនាម អវ្យយសព្ទសំខ្យាសព្ទ

詳細情報

ページトップへ