ព្រះគោ ព្រះកែវ Preah Ko Preah Keo : a Cambodian legend

著者

  • Raiyaṃ (Firm)
  • Lī Tārāvudh
  • Ghun Suvaṇṇarẏddhi̊

書誌事項

ព្រះគោ ព្រះកែវ = Preah Ko Preah Keo : a Cambodian legend

រៃយំ, c2001

タイトル読み

ព្រះគោ ព្រះកែវ

Braḥ Go Braḥ Kaev

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Khmer and English

Publication directors: Lī Tārāvudh, Qāṃṅgrīṭ Mūqân

Drawings: Ghun Suvaṇṇarẏddhi̊

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA63320779
 • 出版国コード
  cb
 • タイトル言語コード
  khm
 • 本文言語コード
  khmeng
 • 出版地
  ភ្នំពេញ
 • ページ数/冊数
  [38] p.
 • 大きさ
  21 cm
 • 分類
 • 件名
ページトップへ