ការបង្ហាញពីរបៀបសំពះខ្មែរ Khmer salutation

著者

書誌事項

ការបង្ហាញពីរបៀបសំពះខ្មែរ = Khmer salutation

និពន្ធ និង រៀបរៀង ដោយ សំ សំអាង និង ងួន សំអាត = by Sam-Sam Ang and Sam Ath Nguon

សមាគមវប្បធម៌ខ្មែរ, c2002

タイトル読み

ការ បង្ហាញ ពី របៀប សំពះ ខ្មែរ

Kār paṅhāñ bī rapiap saṃbaḥ khmaer

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Khmer and English

詳細情報

ページトップへ