Sī po maṅʿʺ lakʿ thakʿ Ratanā puṃ ʾa kokʿ toʿ ʾa kokʿ nhunʿʺ cā raṅʿʺ 1247 : ʾokʿ cunʿ 12 rapʿ ʾa kokʿ toʿ

書誌事項

Sī po maṅʿʺ lakʿ thakʿ Ratanā puṃ ʾa kokʿ toʿ ʾa kokʿ nhunʿʺ cā raṅʿʺ 1247 : ʾokʿ cunʿ 12 rapʿ ʾa kokʿ toʿ

Rheʺ hoṅʿʺ cā pe sū te sī ta ūʺ

(Mranʿ mā mhu bimānʿ cā pe bhaṇʿ)

Cinʿ panʿʺ Mruiṅʿ cā pe tuikʿ, [198-?]

  • cā tvai 1

タイトル別名

Thī bāw mīn let htet yạdạna poun ạ kaut taw ạ kaut hnōun sa yīn tạ htạun hnạ ya lēi zẹ hkụ hnit ; kaut soun hsẹ hniạ yat, ạ kaut taw

Thī bō mīn le' hte' yádána poun á kau' to á kau' hnōun sa yīn tá htáun hná yá lēi ze hkú hni' ; au' soun hsé hná ya', á kau' to

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Burmese

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ