บรรณานุกรมประกอบบรรณนิทัศน์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

著者

    • Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Samnak Bannasārasonthēt
    • Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa l̄ Somdet Phranāng Čhao Ramphaiphannī

書誌事項

บรรณานุกรมประกอบบรรณนิทัศน์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รวบรวมและจัดพิมพ์โดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

สำนักบรรณสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532 [1989]

พิมพ์ครั้งที่ 1

タイトル読み

บรรณานุกรม ประกอบ บรรณนิทัศน์ พระบาท สมเด็จ พระ ปกเกล้า เจ้าอยู่หัว

Bannānukrom prako̜p bannanithat Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyūhūa

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Text chiefly in Thai; some in English

Summary: Annotated bibliography on life and work of Prajadhipok, King of Siam, 1893-1941

Includes indexes

詳細情報

ページトップへ