ការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃ ថៃ-ខ្មែរ

著者

    • Ṭuaṅ Vīrà

書誌事項

ការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃ ថៃ-ខ្មែរ

ដួង វីរៈ

[s.n.], [1992]

タイトル別名

บทสนทนารายวัน ไทย-เขมร

タイトル読み

ការ សន្ទនា ប្រចាំ ថ្ងៃ ថៃ-ខ្មែរ

Kār sandanā pracāṃ thṅai Thai-Khmaer

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Khmer and Thai

詳細情報

ページトップへ