การวิเคราะห์แนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ระดับประเทศและระดับภาคสำหรับ การคาดประมาณประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6

著者

  • Prasitratthasin, Suchat
  • Bunphūang, Chutināt

書誌事項

การวิเคราะห์แนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ระดับประเทศและระดับภาคสำหรับ การคาดประมาณประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ; ชุตินาฏ บุญพวง

โครงการวิจัยศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528 [1985]

タイトル読み

การวิเคราะห์ แนวโน้ม ภาวะ เจริญพันธุ์ ระดับ ประเทศ และ ระดับ ภาค สำหรับ การคาด ประมาณ ประชากร ใน ช่วง แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 6

Kānwikhro̜ nǣonōm phāwa čharœ̄nphan radap Prathēt læ radap Phāk samrap kānkhāt pramān prachākǭn nai chūang phǣn phatthanā sētthakit læ sangkhom hǣng chāt chabap thī 6

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสหประชาชาติเพื่อกิจกรรมทางประขากร (UNFPA) ผ่านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" -- Cover

Errata slip inserted

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BB04649586
 • 出版国コード
  th
 • タイトル言語コード
  tha
 • 本文言語コード
  tha
 • 出版地
  [กรุงเทพ]
 • ページ数/冊数
  95 p.
 • 大きさ
  28 cm
ページトップへ