चान्द्रव्याकरणवृत्तेः समालोचनात्मकमध्ययनम् A critical study of Chandra Vyakaran vritti

書誌事項

चान्द्रव्याकरणवृत्तेः समालोचनात्मकमध्ययनम् = A critical study of Chandra Vyakaran vritti

हर्षनाथ मिश्र

श्रीलालबहादुरशास्त्रि केन्द्रियसंस्कृ तविद्यापीठम्, 1974

タイトル読み

चान्द्र व्याकरण वृत्तेः समालोचन आत्मक मध्ययनम्

Cāndravyākaraṇavṛtteḥ samālocanātmakamadhyayanam

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

In Sanskrit; foreword in Hindi

"दिल्ली-विश्वविद्यालयेन पी-एच्० डी० इत्युपाधये स्वीकृतः शोधप्रबन्धः"

Summary: A critical study of Cāndravyākaraṇavr̥tti, an autocommentary by Candragomin on his Cāndravyākaraṇa, a non-Paninian Sanskrit grammar

Bibliography: p. [270]-272

詳細情報

ページトップへ