یادکار رمزی : عائله حفظ الصحه‌سی

Bibliographic Information

یادکار رمزی : عائله حفظ الصحه‌سی

حسین رمزی

(معلم شهیر، طبیب میر آلای حسین رمزی بک مرحومک متروکات قلمیه‌سی, 6 کتاب)

آ. آصادوریان شرکت مرتبیه مطبعه‌سی, 1318 [190-]

Title Transcription

Yadigār-ı remzi : aile hıfz us-sıhhası

Available at  / 1 libraries

Search this Book/Journal

Note

Turkish in Arabic script

"اشبو کتاب مکتب فنون طبیۀ شاهانه‌ده منعقد تدقیق مؤلفات طبیه قومیسیونجه نضر تدقیقدن کچور‌یله‌دک مندرجاتنک شایان استفادۀ عمومیه اولدیغی تصدیق اولنمشدر"--T.p.

Related Books: 1-1 of 1

Details

 • NCID
  BB10488721
 • Country Code
  tu
 • Title Language Code
  ota
 • Text Language Code
  ota
 • Place of Publication
  در سعادت
 • Pages/Volumes
  208 p.
 • Size
  16 cm
 • Parent Bibliography ID
Page Top