พระมงคลวิเสสกถา และ, ทีปกรณธรรมกถา

Author(s)

    • Phra Phutthakhōsāčhān (Čharœ̄n), Somdet

Bibliographic Information

พระมงคลวิเสสกถา . และ, ทีปกรณธรรมกถา

เจ้าพระคุณสมเดจพระพุทธโฆษาจารย ญาณวรเถระ เรียบเรียง .

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2495 [1952]

Title Transcription

พระมงคลวิเสสกถา . และ, ทีปกรณธรรมกถา

Phramongkhonwisētkathā . Læ, Thīpakaranathammakathā

Available at  / 1 libraries

Search this Book/Journal

Note

"ศิษยานุศิษย์พิมพ์เป็นอนุสสรณ์ ๔,๕๐๐ ฉะบับ อุทิศส่วนกุศลน้อมถวายเจ้าพระคุณ ในงานพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕"

Summary: Cremation volume for Phra Phutthakhōsāčhān (Čharœ̄n), Somdet, 1872-1951

Details

Page Top