ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ལུང་ལེའུ་བདུན་པ་བར་ཆད་ལམ་སེལ་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་བཅས་བཞུགས་སོ

Author(s)

Bibliographic Information

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ལུང་ལེའུ་བདུན་པ་བར་ཆད་ལམ་སེལ་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་བཅས་བཞུགས་སོ

[s.n.], [19--]

Title Transcription

ཨོ་རྒྱན་ གུ་རུ་ པདྨ་འབྱུང་གནས་ ལ་ གསོལ་བ་ འདེབས་པ་ གུ་རུ་ ཉིད་ཀྱི་ ཞལ་ལུང་ ལེའུ་བདུན་པ་ བར་ཆད་ ལམ་སེལ་ རྗེ་འབངས་ ཉེར་ལྔ་ གཏེར་སྟོན་ བརྒྱ་རྩའི་ གསོལ་འདེབས་ སྨོན་ལམ་ བཅས་བཞུགས་སོ

O-rgyan Gu-ru-padma-ʼbyung gnas la gsol ba ʼdebs pa gu ru nyid kyi zhal lung leʼu bdun pa bar chad lam sel rje ʼbangs nyer lnga gter ston brgya rtsaʼi gsol ʼdebs smon lam bcas bzhugs so

Available at  / 1 libraries

Search this Book/Journal

Details

 • NCID
  BB20547543
 • Country Code
  xx
 • Title Language Code
  tib
 • Text Language Code
  tib
 • Place of Publication
  [S.l.]
 • Pages/Volumes
  61 [i.e. 122] p.
 • Size
  9 x 35 cm
Page Top