คำอธิบายกฎหมายปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. ๒๕๔๕) : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

著者

    • Mānit Čhumpā
    • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
    • Čhulālongkǭnmahāwitthayālai. Khana Nitisāt

書誌事項

คำอธิบายกฎหมายปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. ๒๕๔๕) : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

มานิตย์ จุมปา

วิญญูชน, 2545 [2002]

พิมพ์ครั้งแรก

タイトル読み

คำ อธิบาย กฎหมาย ปฏิรูป ระบบ ราชการ (พ.ศ. ๒๕๔๕) : พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหาร ราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕, พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

Kham ʻathibāi kotmāi patirūp rabop rātchakān, Phǭ. Sǭ. 2545 : Phrarātchabanyat Rabīap Bǭrihān Rātchakān Phǣndin (chabap thī 5), Phǭ. Sǭ. 2545 : Phrarātchabanyat Prapprung Krasūang, Thabūang, Krom, Phǭ. Sǭ. 2545

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Thai

Summary: Commentary on civil service and executive departments reform laws, 2002, of Thailand; includes text in appendix

Includes bibliographical references (p. [143]-144)

詳細情報

ページトップへ