فهرست نسخه‌های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

Bibliographic Information

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

نگارش محمد تقی دانش‌پژوه

(انتشارات دانشگاه تهران, شمارۀ 1698)

موسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران, 1357 [1979]

  • جلد 16

Title Transcription

Fihrist-i nuskhahʹhā-yi khaṭṭī-i Kitābkhānah-ʾi Markazī va Markaz-i Asnād-i Dānishgāh-i Tihrān

Available at  / 1 libraries

Search this Book/Journal

Note

"شمارۀ مسلسل 2142"--Facing t.p

Related Books: 1-1 of 1

Details

Page Top