શ્રી શ્રાદ્ધ-પ્રતિક્રમણ-સૂત્ર : પ્રબોધ ટીકા : સપ્તાંગ વિવરણ

著者

書誌事項

શ્રી શ્રાદ્ધ-પ્રતિક્રમણ-સૂત્ર : પ્રબોધ ટીકા : સપ્તાંગ વિવરણ

સંશોધક, ભદ્રંકરવિજય, કલ્પણપ્રભવિજય ; પ્રયોજક, અમૃતલાલ કાલિદાસ દોશી

જૈન સાહિત્ય વિકાસ મંડળ, 2000

3 આવૃત્તિ

 • ભાગ 2, સૂત્ર 26 થી 45

タイトル別名

શ્રી શ્રાદ્ધ-પ્રતિક્રમણ-સૂત્ર(પ્રબોધ ટીકા)(સપ્તાંગ વિવરણ)

タイトル読み

Śrī śrāddha pratikramaṇa sūtra : prabodha tīkā : saptāṃga vivaraṇa

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BC12473267
 • 出版国コード
  ii
 • タイトル言語コード
  guj
 • 本文言語コード
  gujsanpra
 • 出版地
  મુંબઈ
 • ページ数/冊数
  16, 512 p.
 • 大きさ
  22 cm
ページトップへ