CHIBA Ryosuke

ID:9000001000082

The RoboCup Rescue Technical Committee, The RoboCup Federation (2000年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • RoboCup Rescue project

    TADOKORO Satoshi , KITANO Hiroaki , TAKAHASHI Tomoichi , NODA Itsuki , MATSUBARA Hitoshi , SHINJOH Atsushi , KOTO Tetsuhiko , TAKEUCHI Ikuo , TAKAHASHI Hironao , MATSUNO Fumitoshi , HATAYAMA Mitsunori , OHTA Masayuki , TAYAMA Masayuki , MATSUI Takeshi , KANEDA Toshiyuki , CHIBA Ryosuke , TAKEUCHI Kazunori , NOBE Jun , NOGUCHI Kazuhiko , KUWATA Yoshitaka

    Advanced robotics : the international journal of the Robotics Society of Japan 14(5), 423-425, 2000-06-01

Page Top