SUZUKI Yoichiro

ID:9000003355403

Institute for Cosmic Ray Research,University of Tokyo (1991年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Time Variation of the Cosmic Ray Muon Flux in Underground Detectors and Correlation with Atmospheric Temperature

    The Matsushiro and Kamiokande II Collaborations , TSUCHIDA Tomohiro , SAGISAKA Shuji , SHIMADA Motoyuki , SUZUKI Yukihiko , FURUHATA Makoto , YASUE Shinichi , MORI Satoru , MORI Masaki , OYAMA Yuichi , SUZUKI Atsuo , TAKAHASHI Kasuke , YAMADA Masashi , MIYANO Kazumasa , MIYATA Hitoshi , TAKEI Hayanori , Keiko S. HIRATA , KAJITA Takaaki , KIHARA Ken-ichi , NAKAHATA Masayuki , NAKAMURA Kenzo , OHARA Sakuichi , SATO Nobuaki , SUZUKI Yoichiro , TOTSUKA Yoji , YAGINUMA Yoshitomo , KOSHIBA Masatoshi , SUDA Teruhiro , TAJIMA Toshiyuki , FUKUDA Yoshiyuki , NAGASHIMA Yorikiyo , TAKITA Masato , KANEYUKI Kenji , TANIMORI Toru , Eugene W. BEIER , Edward D. FRANK , FRATI William , KIM Soo Bang , Alfred K. MANN , NEWCOMER F. Mitchel , BERG Richard Van , ZHANG Weiping

    Time variations of the cosmic ray rnuon flux observed during the period fromJanuary 1987 to April 1990 in the Matsushiro underground muon observatory andthe Kamiokande-II detector are compared. A sign …

    Journal of the Physical Society of Japan 60(9), p2808-2811, 1991-09

    Cited by (1)

Page Top