WATANABE Kinzo

Articles:  1-1 of 1

  • ANTITUMOR SUBSTANCES FROM SOUTH AMERICAN PLANTS

    ITOKAWA H. , TAKEYA Koichi , WATANABE Kinzo , MORITA Hiroshi , ICHIHARA Yoshitatsu , TOTSUKA Nobuo , SHIROTA Osamu , IZUMI Hiromasa , SATAKE Motoyoshi , YASUDA Ichiro , SANKAWA Ushio , MOTIDOME Mario , FLORES Franklin Ayala

    J. Pharmacobio-Dyn. 15, s-2, 1992

    Ichushi Web  Cited by (2)

Page Top