FUKUTE Tsutomu

Articles: 1-3 of 3

 • RECOMMENDATION FOR DESIGN AND CONSTRUCTION OF CONCRETE STRUCTURES USING CONTINUOUS FIBER REINFORCING MATERIALS (DESIGN)

  MACHIDA Atsuhiko , UOMOTO Taketo , AKIMOTO Taisuke , ISHIBASHI Tadayoshi , IDEMITSU Takashi , UEDA Tamon , UMEHARA Hidetaka , OHTSUKI Nobuaki , OZAWA Kazumasa , KAKAUTA Yoshio , KAWANO Hirotaka , KANDA Masayuki , SATO Ryoichi , SHIMA Hiroshi , SEKI Hiroshi , TSUJI Yukikazu , TOTTORI Seiichi , NAKASU Makoto , NIWA Junichiro , HATTORI Atsushi , HARA Tadakatsu , HARADA Tetsuo , HIGAI Isamu , FUKUTE Tsutomu , MASHIMA Mitsuyasu , MARUYAMA Kyuichi , MARUYAMA Takehiko , MIYAMOTO Ayaho , MUTSUYOSHI Hiroshi , ROKUGO Keitetsu , WAKUI Hajime , MAEDA Yoshifumi , AKIYAMA Hikaru , IMAI Yoshiaki , KUMAGAI Shinichiro , KOGA Seijiro , SEKIJIMA Kenzo , TANIGUCHI Hiromitsu , TAMURA Tamio

  Concrete library international (30), 1-64, 1997-12-01

 • RECOMMENDATIONS FOR MAINTENANCE OF CONCRETE STRUCTURES : DRAFT

  SEKI Hiroshi , MIYAMOTO Ayaho , KANEKO Yuichi , FUKUTE Tsutomu , MIYAGAWA Toyoaki , FURUYA Tokiharu , NISHIZAKI Itaru , GOTO Katsuhiko , OHGA Hiroyuki , HARADA Tetsuo , OTSUKI Nobuaki , HATTA Yoshihiro , OMATA Fujio , HORIGOME Kenji , SAKURAI Hiroshi , IBE Hiroshi , YAMAGUCHI Yoshihiro , KAMIJO Tatsuyuki , YAMASHITA Hidetoshi , KITAGO Yukio , YONEZAWA Toshio , KUZUME Kazuhiro , YOSHIHARA Tadashi , MISRA Sudhir

  Concrete library international (29), 1-14, 1997-06-01

 • RECOMMENDATION FOR CONSTRUCTION OF CONCRETE CONTAINING GROUND GRANULATED BLAST-FURNACE SLAG AS AN ADMIXTURE

  NUMATA Shinichi , TSUJI Yukikazu , AKAI Shinya , ICHIMASU Hisanobu , IMAI Minoru , OZAWA Kazumasa , OHGA Hiroyuki , OHTSU Masayasu , OHBA Mitsuaki , KAWANO Hirotaka , KISO Shigeru , SATO Takeshi , SATO Ryoichi , SAKAI Koji , SHIMAZU Yoshiro , SHINDOH Takefumi , SUZUKI Hideyo , SOGO Shigeyuki , TANABE Tada-aki , TAKEYAMA Makoto , TOMITA Rokuro , NOMACHI Hiroshi , HISADA Makoto , FUKUTE Tsutomu , MARUYAMA Takehiko , MIURA Takashi , MIYAGAWA Toyoaki , MIYAZAWA Shingo , MOTOHASHI Kenichi , YAMAMOTO Yasuhiko , YONEKURA Asuo , KOMURO Takao , SHIMAZAKI Nobuaki , TAKEDA Shigemi , TOMISAWA Toshimichi , HAYASAKA Tadashi , ISHIKAWA Youichi , TERADA Osamu

  Concrete library international (28), 1-50, 1996-12-01

Page Top