KITANO SEIGO

ID:9000018653397

The Japan Society for Portal Hypertension (2010年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • GENERAL RULES FOR RECORDING ENDOSCOPIC FINDINGS OF ESOPHAGOGASTRIC VARICES (2ND EDITION)

    TAJIRI TAKASHI , YOSHIDA HIROSHI , OBARA KATSUTOSHI , ONJI MORIKAZU , KAGE MASAYOSHI , KITANO SEIGO , KOKUDO NORIHIRO , KOKUBU SHIGEHIRO , SAKAIDA ISAO , SATA MICHIO , TAJIRI HISAO , TSUKADA KAZUHIRO , NONAMI TOSHIAKI , HASHIZUME MAKOTO , HIROTA SHOUZOU , MURASHIMA NAOYA , MORIYASU FUMINORI , SAIGENJI KATSUNORI , MAKUUCHI HIROYASU , OHO KAZUHIKO , YOSHIDA TOMOHARU , SUZUKI HIROAKI , HASUMI AKITAKE , OKITA KIWAMU , FUTAGAWA SHUNJI , IDEZUKI YASUO

    Dig Endosc 22(1), 1-9, 2010-01-01

    Ichushi Web  References (7) Cited by (8)

Page Top