NISHIMURA Genichi

ID:9000019136588

Department of Surgery, Japanese Red Cross Kanazawa Hospital (2012年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2010 for the treatment of colorectal cancer

    WATANABE Toshiaki , ITABASHI Michio , SHIMADA Yasuhiro , TANAKA Shinji , ITO Yoshinori , AJIOKA Yoichi , HAMAGUCHI Tetsuya , HYODO Ichinosuke , IGARASHI Masahiro , ISHIDA Hideyuki , ISHIGURO Megumi , KANEMITSU Yukihide , KOKUDO Norihiro , MURO Kei , OCHIAI Atsushi , OGUCHI Masahiko , OHKURA Yasuo , SAITO Yutaka , SAKAI Yoshiharu , UENO Hideki , YOSHINO Takayuki , FUJIMORI Takahiro , KOINUMA Nobuo , MORITA Takayuki , NISHIMURA Genichi , SAKATA Yuh , TAKAHASHI Keiichi , TAKIUCHI Hiroya , TSURUTA Osamu , YAMAGUCHI Toshiharu , YOSHIDA Masahiro , YAMAGUCHI Naohiko , KOTAKE Kenjiro , SUGIHARA Kenichi , Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum

    Int J Clin Oncol. 17(1), 1-29, 2012-02-01

    Ichushi Web  References (91) Cited by (1)

Page Top