Nishizaki Mitsuhiro

ID:9000021615217

Fourth Department of Internal Medicine, Teikyo University School of Medicine (2012年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • A brief report on the nationwide survey of catheter ablation in Japan/the Japanese Catheter Ablation Registry (JCAR)

    Murakawa Yuji , Okishige Kaoru , Kawamura Yuichiro , Kumagai Koichiro , Goya Masahiko , Kobayashi Yoshinori , Sakurada Harumizu , Sasaki Shingo , Sumitomo Naokata , Soejima Kyoko , Takahashi Atsushi , Nogami Akihiko , Tanno Kaoru , Chinushi Masaomi , Naito Shigeto , Nakazato Yuji , Nishizaki Mitsuhiro , Matsumoto Kazuo , Miyauchi Yasufumi , Yamane Teiichi , Watanabe Ichiro , Aizawa Yoshifusa , Hirao Kenzo , Nitta Takashi , Okumura Ken , Shoda Morio , Aonuma Kazutaka , Ikeguchi Sigeru , Iwa Toru , Ushinohama Hiroya , Uno Kikuya

    To comprehensively grasp the present state of catheter ablation of arrhythmias in Japan, the Japanese Heart Rhythm Society performed a nationwide survey. Data of procedures of the treatment, results, …

    Journal of Arrhythmia 28(2), 122-126, 2012

    J-STAGE  Ichushi Web 

Page Top