Furuuchi Toshi

Articles:  1-1 of 1

  • Periodontal tissue regeneration using fibroblast growth factor -2:Randomized controlled phase II clinical trial

    Kitamura Masahiro , Nakashima Keisuke , Kowashi Yusuke , Fujii Takeo , Shimauchi Hidetoshi , Sasano Takashi , Furuuchi Toshi , Fukuda Mitsuo , Noguchi Toshihide , Shibutani Toshiaki , Iwayama Yukio , Takashiba Shogo , Kurihara Hidemi , Ninomiya Masami , Kido Jun-ichi , Nagata Toshihiko , Hamachi Takafumi , Maeda Katsumasa , Hara Yoshitaka , Izumi Yuichi , Hirofuji Takao , Imai Enyu , Omae Masatoshi , Watanuki Mitsuru , Murakami Shinya

    Background: The options for medical use of signaling molecules as stimulators of tissue regeneration are currently limited. Preclinical evidence suggests that fibroblast growth factor (FGF)-2 can prom …

    PLoS ONE 3(7), e2611, 2008-07-02

    IR  Cited by (10)

Page Top