Hayashi Mami

Articles:  1-1 of 1

  • Clinical Values of Carcinoembryonic Antigen (CEA) in Lung Cancer

    Koga Yasunori , Shibata Koichiro , Onitsuka Toshio , Sakoda Koichiro , Maeda Takami , Hamasuna Shigehito , Kariya Toshiro , Wake Norio , Sakihama Masato , Mine Yoshikazu , Matsuzaki Yasunori , Yoshioka Makoto , Yonezawa Tsutomu , Chiyotanda Susumu , Sekiya Ryo , Nakamura Kunihide , Hayashi Mami , Tomita Masao

    Acta Medica Nagasakiensia 27(1-4), 12-20, 1982-10

    IR  Ichushi Web 

Page Top