Ohsawa Toshiya

Articles:  1-1 of 1

  • Ultrasonographic characteristics of small hepatocellular carcinoma.

    Higashi Toshihiro , Tobe Kazuo , Asano Ken-ichiro , Ikeda Hiroshi , Ohsawa Toshiya , Iwasaki Yoshiaki , Nouso Kazuhiro , Shinji Noriyuki , Morimoto Yohichi , Satoh Yasumasa , Andoh Masaharu , Araki Yasuyuki , Tomita Osamu , Morishita Hirofumi , Kita Keiji , Tsuchiya Takahiro , Morichika Shigeru , Tanabe Takahiro , Nagashima Hideo , Tsuji Takao

    <p>The ultrasonographic characteristics of hepatocellular carcinomas (HCC) were investigated. Four typical features of HCCs, "mosaic internal echo pattern", "halo", "lateral shadow" and "posteri …

    Acta Medica Okayama 42(3), 151-157, 1988-06

    IR  DOI 

Page Top