UMEMURA Satoshi

ID:9000248221462

Department of Medical Science and Cardiorenal Medicine, Yokohama City University Graduate School of Medicine and School of Medicine (2012年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Renal disease in the elderly and the very elderly Japanese : analysis of the Japan Renal Biopsy Registry (J-RBR)

    YOKOYAMA Hitoshi , SUGIYAMA Hitoshi , SATO Hiroshi , TAGUCHI Takashi , NAGATA Michio , MATSUO Seiichi , MAKINO Hirofumi , WATANABE Tsuyoshi , SAITO Takao , KIYOHARA Yutaka , NISHI Shinichi , IIDA Hiroyuki , MOROZUMI Kunio , FUKATSU Atsushi , SASAKI Tamaki , TSURUYA Kazuhiko , KOHDA Yukimasa , HIGUCHI Makoto , KIYOMOTO Hideyasu , GOTO Shin , HATTORI Motoshi , HATAYA Hiroshi , KAGAMI Shoji , YOSHIKAWA Norishige , FUKASAWA Yuichiro , UEDA Yoshihiko , KITAMURA Hiroshi , SHIMIZU Akira , OKA Kazumasa , NAKAGAWA Naoki , ITO Takafumi , UCHIDA Shunya , FURUICHI Kengo , NAKAYA Izaya , UMEMURA Satoshi , HIROMURA Keiju , YOSHIMURA Mitsuhiro , HIRAWA Nobuhito , SHIGEMATSU Takashi , FUKAGAWA Masafumi , HIRAMATSU Makoto , TERADA Yoshio , UEMURA Osamu , KAWATA Tetsuya , MATSUNAGA Akira , KUROKI Aki , MORI Yasukiyo , MITSUIKI Koji , YOSHIDA Haruyoshi

    Clin Exp Nephrol 16(6), 903-920, 2012-12-01

    Ichushi Web  References (28) Cited by (3)

Page Top