YOSHIKAWA JUNICHI

Articles:  1-1 of 1

  • Intravascular Ultrasound Imaging. In vitro and vivo validation.

    YOSHIDA KIYOSHI , SHIRATORI KENICHI , KOIZUMI KATSUMI , MINAGOE SHINICHI , YOSHIKAWA JUNICHI , AKASAKA TAKASHI , HOZUMI TAKESHI , YAMAURA YASUKO , SHAKUDO MASAHIRO , TAKAGI TSUTOMU , MAEDA KENJI , OKUMACHI FUKUMARU

    Intravascular ultrasound imaging is a new technique for visualizing arterial structures. The purpose of this study was twofold; first, to assess the ability of this intravascular ultrasound catheter t …

    Japanese Circulation Journal 56(6), 572-577, 1992

    J-STAGE 

Page Top