Kurokawa Shinichi

Articles:  1-1 of 1

  • Measurement of the Polarization of <I>Λ</I><SUP>0</SUP> Hyperons Produced Inclusively by 12-GeV Protons on Tungsten

    Abe Fumio , Tanaka Ryotaro , Yamamoto Yuzo , Yasuda Takahiro , Yasuoka Kiyoshi , Asano Yuzo , Iguchi Yasuo , Mori Shigeki , Fukui Yasuo , Kurokawa Shinichi , Maki Akihiro , Hara Kazuhiko , Kim Nobuhiro , Kondo Kunitaka , Miyashita Shigeyuki , Miyata Hitoshi , Nakano Itsuo , Sugaya Tetsushi , Takikawa Koji

    The polarization of 2.4×10<SUP>5</SUP> <I>Λ</I><SUP>0</SUP> hyperons has been measured in inclusive production by 12-GeV protons on tungsten at three p …

    Journal of the Physical Society of Japan 52(12), 4107-4117, 1983

    J-STAGE 

Page Top