Takeshita Yumie

Articles:  1-1 of 1

  • Selenoprotein P as a diabetes-associated hepatokine that impairs angiogenesis by inducing VEGF resistance in vascular endothelial cells

    Ishikura Kazuhide , Misu Hirofumi , Kumazaki Masafumi , Takayama Hiroaki , Matsuzawa-Nagata Naoto , Tajima Natsumi , Chikamoto Keita , Lan Fei , Ando Hitoshi , Ota Tsuguhito , Sakurai Masaru , Takeshita Yumie , Kato Kenichiro , Fujimura Akio , Miyamoto Ken-ichi , Saito Yoshiro , Kameo Satomi , Okamoto Yasuo , Takuwa Yoh , Takahashi Kazuhiko , Kidoya Hiroyasu , Takakura Nobuyuki , Kaneko Shuichi , Takamaura Toshinari

    Aims/hypothesis Impaired angiogenesis induced by vascular endothelial growth factor (VEGF) resistance is a hallmark of vascular complications in type 2 diabetes; however, its molecular mechanism is no …

    Diabetologia 57(9), 1968-1976, 2014-09-01

    IR 

Page Top