Fujiseki Masatsugu

ID:9000257927696

Kyushikai, Kuroda Dental Clinic (2013年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Procedures for Treating Spaces Vacated by Loss of Transplanted Teeth

    Yoshino Koichi , Yamazaki Naoyuki , Kimura Morihiro , Tsukiyama Koken , Yamamoto Kazuie , Fukuyama Ai , Hidaka Daijiro , Shinoda Jun , Mibu Hideaki , Shimakura Yozo , Saito Akihito , Kariya Noriaki , Ikumi Shuji , Umehara Kazuhiro , Kamei Fumio , Fukuda Hirofumi , Toake Tomohiko , Takahashi Yoshito , Miyata Yasushi , Shioji Shogo , Toyoda Masamoto , Hattori Natsuo , Namura Daisuke , Nishihara Hideshi , Matsushima Ryoji , Nishibori Masakazu , Hokkedo Osamu , Nojima Masahiko , Kimura Toshiyuki , Fujiseki Masatsugu , Okudaira Shinichiro , Tanabe Kazunari , Nakano Masahiro , Noji Ichinari , Ito Koji , Kuroda Masahiko , Matsukubo Takashi , Mitsuhashi Kenichiro , Kimura Hiroyuki , Fukuda Akiharu , Kikukawa Ikuo , Hayashi Tomoko

    The main reasons for loss of autotransplanted teeth are different from those involved in natural teeth loss. The aim of this study was to investigate which procedures were employed to treat spaces vac …

    The Bulletin of Tokyo Dental College 54(1), 37-44, 2013

    J-STAGE 

Page Top