TAKEDA Tetsuro

ID:9000259327883

Division of Clinical Nephrology and Rheumatology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences (2013年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Japan Renal Biopsy Registry and Japan Kidney Disease Registry : Committee Report for 2009 and 2010

    SUGIYAMA Hitoshi , YOKOYAMA Hitoshi , SATO Hiroshi , SAITO Takao , KOHDA Yukimasa , NISHI Shinichi , TSURUYA Kazuhiko , KIYOMOTO Hideyasu , IIDA Hiroyuki , SASAKI Tamaki , HIGUCHI Makoto , HATTORI Motoshi , OKA Kazumasa , KAGAMI Shoji , KAWAMURA Tetsuya , TAKEDA Tetsuro , HATAYA Hiroshi , FUKASAWA Yuichiro , FUKATSU Atsushi , MOROZUMI Kunio , YOSHIKAWA Norishige , SHIMIZU Akira , KITAMURA Hiroshi , YUZAWA Yukio , MATSUO Seiichi , KIYOHARA Yutaka , JOH Kensuke , NAGATA Michio , TAGUCHI Takashi , MAKINO Hirofumi , Committee for Standardization of Renal Pathological Diagnosis and Committee for Kidney Disease Registry Japanese Society of Nephrology Japan

    Clinical and experimental nephrology 17(2), 155-173, 2013-04-01

    Ichushi Web  References (31)

Page Top