Natsuizaka Mitsuteru

ID:9000261654602

Department of Gastroenterology and Hepatology, Hokkaido University, Graduate School of Medicine, Japan (2014年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Hepatosplenic Gamma-delta T-cell Lymphoma Associated with Epstein-Barr Virus

    Tsunematsu Seiji , Horimoto Hiromasa , Sho Takuya , Suda Goki , Nakanishi Mitsuru , Hashino Satoshi , Chuma Makoto , Sakamoto Naoya , Natsuizaka Mitsuteru , Fujita Hiromi , Otsuka Noriyuki , Terashita Katsumi , Sato Fumiyuki , Kobayashi Tomoe , Nakai Masato , Tsukuda Yoko

    Hepatosplenic gamma-delta T-cell lymphoma (HSTCL) is a rare, aggressive subset of peripheral T-cell lymphoma. It has been reported that Epstein-Barr virus (EBV) infection can cause HSTCL; however, suc …

    Internal Medicine 53(18), 2079-2082, 2014

    J-STAGE  Ichushi Web 

Page Top