Hyogo Hideyuki

Articles:  1-1 of 1

  • Association between type 2 diabetes genetic susceptibility loci and visceral and subcutaneous fat area as determined by computed tomography.

    Hotta Kikuko , Kitamoto Aya , Kitamoto Takuya , Mizusawa Seiho , Teranishi Hajime , So Rina , Matsuo Tomoaki , Nakata Yoshio , Hyogo Hideyuki , Ochi Hidenori , Nakamura Takahiro , Kamohara Seika , Miyatake Nobuyuki , Kotani Kazuaki , Komatsu Ryoya , Itoh Naoto , Mineo Ikuo , Wada Jun , Yoneda Masato , Nakajima Atsushi , Funahashi Tohru , Miyazaki Shigeru , Tokunaga Katsuto , Masuzaki Hiroaki , Ueno Takato , Chayama Kazuaki , Hamaguchi Kazuyuki , Yamada Kentaro , Hanafusa Toshiaki , Oikawa Shinichi , Yoshimatsu Hironobu , Sakata Toshiie , Tanaka Kiyoji , Matsuzawa Yuji , Nakao Kazuwa , Sekine Akihiro

    Visceral fat accumulation has an important role in the development of several metabolic disorders, such as type 2 diabetes, dyslipidemia and hypertension. New genetic loci that contribute to the devel …

    Journal of human genetics 57(5), 305-310, 2012-05

    IR 

Page Top