Hotta Kikuko

Articles:  1-1 of 1

  • Genetic variations in the CYP17A1 and NT5C2 genes are associated with a reduction in visceral and subcutaneous fat areas in Japanese women.

    Hotta Kikuko , Kitamoto Aya , Kitamoto Takuya , Mizusawa Seiho , Teranishi Hajime , Matsuo Tomoaki , Nakata Yoshio , Hyogo Hideyuki , Ochi Hidenori , Nakamura Takahiro , Kamohara Seika , Miyatake Nobuyuki , Kotani Kazuaki , Komatsu Ryoya , Itoh Naoto , Mineo Ikuo , Wada Jun , Yoneda Masato , Nakajima Atsushi , Funahashi Tohru , Miyazaki Shigeru , Tokunaga Katsuto , Masuzaki Hiroaki , Ueno Takato , Chayama Kazuaki , Hamaguchi Kazuyuki , Yamada Kentaro , Hanafusa Toshiaki , Oikawa Shinichi , Yoshimatsu Hironobu , Sakata Toshiie , Tanaka Kiyoji , Matsuzawa Yuji , Nakao Kazuwa , Sekine Akihiro

    Visceral fat accumulation has an important role in increasing the morbidity and mortality rates, by increasing the risk of developing several metabolic disorders, such as type 2 diabetes, dyslipidemia …

    Journal of human genetics 57(1), 46-51, 2012-01

    IR 

Page Top