Hotta Kikuko

Articles:  1-1 of 1

  • Computed tomography analysis of the association between the SH2B1 rs7498665 single-nucleotide polymorphism and visceral fat area.

    Hotta Kikuko , Kitamoto Takuya , Kitamoto Aya , Mizusawa Seiho , Matsuo Tomoaki , Nakata Yoshio , Hyogo Hideyuki , Ochi Hidenori , Kamohara Seika , Miyatake Nobuyuki , Kotani Kazuaki , Komatsu Ryoya , Itoh Naoto , Mineo Ikuo , Wada Jun , Yoneda Masato , Nakajima Atsushi , Funahashi Tohru , Miyazaki Shigeru , Tokunaga Katsuto , Masuzaki Hiroaki , Ueno Takato , Chayama Kazuaki , Hamaguchi Kazuyuki , Yamada Kentaro , Hanafusa Toshiaki , Oikawa Shinichi , Yoshimatsu Hironobu , Sakata Toshiie , Tanaka Kiyoji , Matsuzawa Yuji , Nakao Kazuwa , Sekine Akihiro

    Visceral fat accumulation has an important role in increasing morbidity and mortality rate by increasing the risk of developing several metabolic disorders, such as type 2 diabetes, dyslipidemia and h …

    Journal of human genetics 56(10), 716-719, 2011-10

    IR 

Page Top