Onogi Tetsuya

Articles:  1-1 of 1

  • Pion decay constant for the Kogut-Susskind quark action in quenched lattice QCD

    JLQCD Collaboration , Aoki Sinya , Fukugita Masataka , Hashimoto Shoji , Ishikawa Ken-Ichi , Ishizuka Naruhito , Iwasaki Yoichi , Kanaya Kazuyuki , Kaneko Takashi , Kaya Shogo , Kuramashi Yoshinobu , Okawa Masanori , Onogi Tetsuya , Tominaga Shin-ichi , Tsutsui Naoto , Ukawa Akira , Yamada Norikazu , Yoshie Tomoteru

    We present a study for the pion decay constant fπ in the quenched approximation to lattice QCD with the Kogut-Susskind (KS) quark action, with the emphasis given to the renormalization problems. Numer …

    Physical Review D 62(9), 094501-1-094501-15, 2000-10-02

    IR 

Page Top