Kamei Fumio

ID:9000283397075

Kyushikai, Kuroda Dental Clinic (2014年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Risk Factors Affecting Third Molar Autotransplantation during 5 and 10 Years:A Retrospective Clinical Survey

    Yoshino Koichi , Kikukawa Ikuo , Hayashi Tomoko , Yamazaki Naoyuki , Kimura Morihiro , Tsukiyama Koken , Yamamoto Kazuie , Fukuyama Ai , Hidaka Daijiro , Shinoda Jun , Mibu Hideaki , Ishizuka Yoichi , Shimakura Yozo , Saito Akihito , Ikumi Shuji , Umehara Kazuhiro , Kamei Fumio , Fukuda Hirofumi , Toake Tomohiko , Takahashi Yoshito , Miyata Yasushi , Shioji Shogo , Sugihara Naoki , Toyoda Masamoto , Hattori Natsuo , Nishihara Hideshi , Matsushima Ryoji , Nishibori Masakazu , Hokkedo Osamu , Nojima Masahiko , Kimura Toshiyuki , Fujiseki Masatsugu , Okudaira Shinichiro , Kariya Noriaki , Tanabe Kazunari , Nakano Masahiro , Ito Koji , Kuroda Masahiko , Takiguchi Toru , Fukai Kakuhiro , Matsukubo Takashi , Namura Daisuke , Noji Ichinari , Mitsuhashi Kenichiro , Kimura Hiroyuki , Fukuda Akiharu

    The aim of this study was to investigate risk factors affecting 5- and 10-year survival in autotransplantation of third molars with complete root formation at dental clinics. Participating dentists we …

    The Bulletin of Tokyo Dental College 55(2), 111-122, 2014

    J-STAGE  Ichushi Web 

Page Top