Shiraishi Yuichi

Articles:  1-1 of 1

  • Somatic Mutations and Clonal Hematopoiesis in Aplastic Anemia.

    Yoshizato Tetsuichi , Dumitriu Bogdan , Hosokawa Kohei , Makishima Hideki , Yoshida Kenichi , Townsley Danielle , Sato-Otsubo Aiko , Sato Yusuke , Liu Delong , Suzuki Hiromichi , Wu Colin O , Shiraishi Yuichi , Clemente Michael J , Kataoka Keisuke , Shiozawa Yusuke , Okuno Yusuke , Chiba Kenichi , Tanaka Hiroko , Nagata Yasunobu , Katagiri Takamasa , Kon Ayana , Sanada Masashi , Scheinberg Phillip , Miyano Satoru , Maciejewski Jaroslaw P , Nakao Shinji , Young Neal S , Ogawa Seishi

    再生不良性貧血における遺伝子変異の解明 -白血病発症にいたる過程を初めて解明-. 京都大学プレスリリース. 2015-07-09.

    The New England journal of medicine 373(1), 35-47, 2015-07-02

    IR 

Page Top