Nakajima Junta

Articles:  1-1 of 1

  • Open-label, randomized, comparative, phase III study on effects of reducing steroid use in combination with Palonosetron

    Komatsu Yoshito , Okita Kenji , Yuki Satoshi , Furuhata Tomohisa , Fukushima Hiraku , Masuko Hiroyuki , Kawamoto Yasuyuki , Isobe Hiroshi , Miyagishima Takuto , Sasaki Kazuaki , Nakamura Michio , Ohsaki Yoshinobu , Nakajima Junta , Tateyama Miki , Eto Kazunori , Minami Shinya , Yokoyama Ryoji , Iwanaga Ichiro , Shibuya Hitoshi , Kudo Mineo , Oba Koji , Takahashi Yasuo

    The purpose of this study is to compare the efficacy of a single administration of dexamethasone (DEX) on day1 against DEX administration on days1-3 in combination with palonosetron (PALO), a second-g …

    Cancer science 106(7), 891-895, 2015-07

    IR  Ichushi Web 

Page Top