Taketazu Mio

ID:9000316692680

Saitama Medical University International Medical Center (2015年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • Fetal Bradyarrhythmia Associated With Congenital Heart Defects – Nationwide Survey in Japan –

    Miyoshi Takekazu , Shozu Makio , Nii Masaki , Kato Hitoshi , Hagiwara Akiko , Omoto Akiko , Shimizu Wataru , Shiraishi Isao , Sakaguchi Heima , Nishimura Kunihiro , Nakai Michikazu , Maeno Yasuki , Ueda Keiko , Katsuragi Shinji , Ikeda Tomoaki , Sago Haruhiko , Inamura Noboru , Yasukouchi Satoshi , Kawataki Motoyoshi , Horigome Hitoshi , Yoda Hitoshi , Taketazu Mio

    <b><i>Background:</i></b>Because there is limited information on fetal bradyarrhythmia associated with congenital heart defects (CHD), we investigated its prognosis and risk fa …

    Circulation Journal 79(4), 854-861, 2015

    J-STAGE  Ichushi Web 

Page Top