MURAOKA RYUSUKE

Articles:  1-1 of 1

  • Acute Stress Ulcer after Cardiac Surgery  [in Japanese]

    YAMGUCHI TAKAYUKI , MURAOKA RYUSUKE , TATSUTA NORIKAZU , HIKASA YORINORI , TOBE TAKAYOSHI , KOIE HISAAKI , SHIROTANI HITOSHI , YOKOTA YOSHIO , BAN TISHIHIKO

    日本外科宝函 49(3), p338-343, 1980-05

    IR  Ichushi Web 

Page Top