SHIMBO Miki

Articles:  1-1 of 1

  • Ground-based assessment of JAXA mouse habitat cage unit by mouse phenotypic studies

    SHIMBO Miki , KUDO Takashi , HAMADA Michito , JEON Hyojung , IMAMURA Yuki , ASANO Keigo , OKADA Risa , TSUNAKAWA Yuki , MIZUNO Seiya , YAGAMI Ken-ichi , ISHIKAWA Chihiro , LI Haiyan , SHIGA Takashi , ISHIDA Junji , HAMADA Juri , MURATA Kazuya , ISHIMARU Tomohiro , HASHIMOTO Misuzu , FUKAMIZU Akiyoshi , YAMANE Mutsumi , IKAWA Masahito , MORITA Hironobu , SHINOHARA Masahiro , ASAHARA Hiroshi , AKIYAMA Taishin , AKIYAMA Nobuko , SASANUMA Hiroki , YOSHIDA Nobuaki , ZHOU Rui , WANG Ying-Ying , ITO Taito , KOKUBU Yuko , NOGUCHI Taka-aki K. , ISHIMINE Hisako , KURISAKI Akira , SHIBA Dai , MIZUNO Hiroyasu , SHIRAKAWA Masaki , ITO Naoki , TAKEDA Shin'ichi , TAKAHASHI Satoru

    Experimental animals 65(2), 175-187, 2016-04

Page Top